بعضی از عوارض جراحی های زیبایی را بشناسید

جراحی‌های زیبایی تا موقعی نیکو‌اند و طرفدار دارند که باعث زیباتر انجام گرفتن شما شوند ولی اگر شما خدای ناکـــرده دچار عوارض این جراحی‌ها شوید یا در اثر این جراحی‌ها زیبایی و سلامت‌تان را از دست بدهید، آن تایم هست که حاضرید همه دنیایتان را بدهید تا مجدد ...