چگونه توقعات خود را در ازدواج مدیریت کنید

  ازدواج یکی از حیاتی ترین انتخاب ها در خانومدگی پایان افراد هست. بدیهی هست که هر فردی از همسر فردا اش انتظارات خاصی دارد و معیارهای ازدواج در افراد مختلف متفاوت هست. حتی گاهی ممکن هست فرد توقعاتی داشته باانجام گرفت که خود نیز از آن بی رویداد هست و ...