عوامل تانجام گرفتید کننده حمله‌های آسم

آسم و تنگی نفس به دلیل آلودگی هوا و عوامل مختلفی ممکن هست پدید آید،یکی از دلایل عمده بروز آسم در عصر کنونی افزایش هسترس و فشارهای روانی ناشی از کار و تنش های خانوادگی هست که موجب تانجام گرفتید تنگی نفس می شود. متخصص بیماری‌های کودکان با تأکید بر اینکه ...