درمان چاقی با کیمیاگری

روش جدیدی توسط محققان برای درمان چاقی و کاهش وخانوم پیشنهاد انجام گرفته هست که با هستفاده از این روش سوزاندن کالری در بدن با سرعت افزایشی صورت میگیرد و انباشت چربی در نواحی مخلف بدن کاهش می یابد. متخصصان زیست شناسی در دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس (WUSM) ...