ارتباط و تعامل خانوم و شوهر در خانه

رفتار و نوع گفتار در محیط خانواده و به خصوص بین خانوم و آقا در تحکیم روابط خانوماشویی و آرامش بخشی خانومدگی مشترک نقش زیاد حیاتیی دارد.برخی زمان ها به دلیل مخالفت با درخوهست های خانوم شوهر احساس ناآسودهی و نارضایتی به وجود می آید. نسرین صفری: بهتر هست رفتارهای خود ...