عمل جراحی ترمیم پرده گوش یا تمپانوپلهستی

هانجام گرفتارهای حیاتی بعد از عمل تمپانوپلهستی – فردی که تحت عمل تمپانوپلهستی قرار گرفته هست، باید برای تعداد هفته، مراقبت های لازم بعد از عمل جراحی را در نظر بگیرد و به پزشک خود مراجعه کند. – اگر پزشک او اجازه داد به حمام برود و برای حمام کـــردن، نکات ضروری ...